Tuesday, February 25, 2014

http://www.24tsag.mn/video/663.shtml

Monday, February 24, 2014

Геополитикийн талаар сонирхолтой өгүүллүүд бас эдгээр сайт дээр байна


http://www.exploringgeopolitics.org/

http://oilprice.com/Geopolitics/

Sunday, February 23, 2014

Геополитик
/Сонгох хичээл/

Хичээлийн хуваарь: Баасан гараг

Багшийн нэр: М.Д.Бадамдаш badamdash@yahoo.com


Хичээлийн зорилго

Уг хичээлээр оюутнуудад дэлхийн олон улсын харилцааны реалист онол урсгалын голлох хандлага болох Геополитикийн үндсэн ойлголтыг өгөх, дэлхийн олон улсын харилцааны дэг журам8 бүс нутгийн болон хөрш орнуудын улс төрийн бодлого дахь геополитикийн сонирхлын хүчин зүйлс, тэдгээрийн түүхэн үйл явц, өнөөгийн байдлыг геополитикийн байр сууринаас тайлбарлах арга барилыг эзэмшүүлнэ.

Хичээл явуулах хэлбэр

Багш хичээлийг лекц, семинарын хэлэлцүүлэг, оюутны илтгэл, маргаан, зочин лекц гэх мэт аль болох олон янзын арга хэлбэрээр явуулахыг эрмэлзэх бөгөөд хичээл явуулж байгаа хэлбэрийн тухайд оюутнуудын зүгээс тавих санал, шүүмжлэлд нээлттэй хандах бөгөөд боломжтой гэж үзсэн тохиолдолд саналыг харгалзан үзнэ. 

Даалгавар

Оюутнууд хичээлийн сэдэв бүрийн дагуу хичээл орохоос өмнө урьдчилан уншлага хийсэн байх ёстой бөгөөд хичээлийн явцад идэвхтэй оролцох ёстой. Семестрийн хоёр дахь хэсэгт оюутнууд тодорхой сэдвээр курсийн ажил бичих бөгөөд багаар илтгэл тавих юм. Даалгаврыг тухай бүр хугацаанд гүйцэтгэх ёстой бөгөөд хоцорсон тохиолдолд тооцохгүй. 

Бичгээр хийх даалгаврыг гүйцэтгэхдээ багшаас өгөх Альтернатив Бичлэгийн стандартыг дагах ёстой ба эс бөгөөс оноо хасагдана. 

Үнэлгээ

Ирц 10%
Хичээлийн явцын идэвх 10%
Хичээлийн явцын даалгавар 30%
Улирал дундын шалгалт 20%
Курсын ажил /илтгэл/ 30%

Ирц - Нийт хичээлд хоцролгүй бүх хугацаанд тартал нь байх тоо бүрэн үед 10 оноо авна.
Явцын идэвх – Хичээлийн явцад идэвхтэй оролцох, асуулт тавих, хариулах зэрэг
Явцын даалгавар – Оюутан бүр өгүүллийн шүүмж 1 удаа /5 оноо/, семинар нэг удаа /10-20 минутад/-/5 оноо/, хичээлийн холбогдолтой сэдвээр сонирхолтой мэдээлэл буюу илтгэл /5 оноо/ тус бүр нэг удаа хийх бөгөөд бусад идэвхийг /5 оноо/ нэгтгэн дүгнэнэ. 
Улирал дундын шалгалт – Явцын шалгалтын хичээлийн явцад ярилцсан сэдвийн шалгалт авах замаар гүйцэтгэнэ. 
Курсын ажил – Оюутнууд багаар тодорхой сэдвийг багштай урьдчилан тохирч бэлтгэх бөгөөд хамгаална. Альтернатив бичлэгийн стандартыг баримталсан байна. 


Хичээлийн сэдвүүд

Удиртгал /Танилцах, Хичээлийн хөтөлбөрийг танилцуулах, бусад/ 

2 Геополитикийн түүхэн хувьсал, сургаал, сэтгэгчид

1) Нартов, Н.А. Геополитик номын орчуулга 2010. Хуудас 6-26, 35-60 тал, 62-76 тал.

2) Баярхүү, Д. ЕврАзийн Геополитик олон улсын харилцаа, өнгөрсөн, одоо ба ирээдүй 2003 он

Хуудас 23-81 тал


Геополитикийн бүтэц, онол


Хүйтэн дайн ба түүний дараа


Умард болон Төв Америкийн геополитик

1) Нартов, Н.А. Геополитик номын орчуулга 2010. Хуудас 181-198

2) Баярхүү, Д. ЕврАзийн Геополитик олон улсын харилцаа, өнгөрсөн, одоо ба ирээдүй 2003 он Хуудас 167-171

Баруун Европын геополитик

1) Нартов, Н.А. Геополитик номын орчуулга 2010. Хуудас 181-198

2) Баярхүү, Д. ЕврАзийн Геополитик олон улсын харилцаа, өнгөрсөн, одоо ба ирээдүй 2003 он Хуудас 167-171ОХУ болон Евразийн бүс
1) Нартов, Н.А. Геополитик номын орчуулга 2010. Хуудас 78-94, 111-153

2) Баярхүү, Д. ЕврАзийн Геополитик олон улсын харилцаа, өнгөрсөн, одоо ба ирээдүй 2003 он Хуудас 150-160


Зүүн Азийн Геостратегийн орчин

1) Нартов, Н.А. Геополитик номын орчуулга 2010. Хуудас 199-228

2) Баярхүү, Д. ЕврАзийн Геополитик олон улсын харилцаа, өнгөрсөн, одоо ба ирээдүй 2003 он Хуудас 297-303

Ази номхон далайн эргийн бүс


Өмнөд Ази

10 Ойрхи дорнодын хагарлын бүс

1) Нартов, Н.А. Геополитик номын орчуулга 2010. Хуудас 229-244

2) Баярхүү, Д. ЕврАзийн Геополитик олон улсын харилцаа, өнгөрсөн, одоо ба ирээдүй 2003 он Хуудас 104-115


11 Дүгнэлт

Ном зүй

1.    Нартов, Н.А. Геополитик номын орчуулга 2010 НСБ
2.    Баярхүү, Д. ЕврАзийн Геополитик олон улсын харилцаа, өнгөрсөн, одоо ба ирээдүй 2003 он НСБ
3.    Баярхүү, Д. Геополитикийн лекцүүд 2007 он. НСБ
4.    Баярхүү, Д. Төв Азийн геополитик 2005 он. НСБ
5.    Баянтөр Геополитик НСБ
6.    Төмөрчулуун, Г. Даяар ертөнц Монголын геополитик, дипломат ажиллагаа 2009 он НСБ
7.    Cohen, S. Geopolitics: The Geography of International Relations Second Edition, Rowman and Littlefield, 2009;
8.    Тихонравов, Ю.В. Геополитика, учебное пособие. 2000 г
9.    Колосов, В.А. Геополитика и Политическая География 2005 г  НСБ
10. “Geopolitics. A Very Short Introduction” by Klaus Dodds, Oxford University Press, 2007;
11. “Introduction to Geopolitics” by Colin Flint, Routledge, 2012;
12.  “From Geopolitics to Global Politics. A French Connection” edited by Jacques Lévy, Frank Cass, 2001;
13.  “America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power” by Nicholas Spykman, Transaction Publishers, 2008 [1942].
14.  Parker, Geoffrey. Geopolitics: Past, Present, and Future. London: Pinter, 1998.websites:

1               http://www.exploringgeopolitics.org/
2               http://oilprice.com/Geopolitics/


shuumj hiih bolomjit oguulel buhiin nomiig share

https://www.dropbox.com/s/2fizvkfofvof831/geopol-the-geopolitics-reader.pdf
https://www.dropbox.com/s/2fizvkfofvof831/geopol-the-geopolitics-reader.pdf

Wednesday, November 10, 2010

World underdogs take the lead from CNN

By Kevin Voigt and Annalyn Censky, CNNNEW YORK (CNNMoney.com) -- Changes in the global pecking order are coming.
As western nations face stunted economic growth and years of painful budget-slashing ahead, developing nations like China, Brazil, India and Russia are slowly moving up on the world stage.
The United States is struggling to hit 2.7% growth for the year, while emerging economies, which also include smaller countries mostly in Asia and Latin America, are collectively on track for 7.1% growth for the year.
On a trip to Asia this week, President Obama reaffirmed India's increasing importance as a global trading partner, signing $10 billion in contracts for U.S. exports. And when world leaders meet in South Korea for the G-20 summit this week, Europe will give up a few IMF seats to emerging nations to reflect their expanding global influence.
China has already surpassed Japan to become the world's second largest economy, and could overtake the United States for the no. 1 position in 10 to 15 years. If that happens, it will mark the first change in the leadership position, since the U.S. overtook Great Britain in 1894.
So where did these countries get it right while western superpowers got it so wrong?
How they got here
Unlike the U.S. and Europe, banks and governments in emerging countries didn't take on much risk leading up to the recession, and had a huge savings stash.

This was a lesson they had learned after getting socked by financial crises in the 1990s, said Garry Evans, global equity strategist for HSBC, based in Hong Kong. By the time the recession hit in 2007, many of the emerging countries were well-positioned to withstand another shock.
For example, after a massive financial meltdown in 1997, Asian countries were bailed out by the IMF. As a condition, they were forced to adopt strict regulations. To avoid similar medicine in the future, those countries buckled down, Evans said.
"It's a bit like if you bully a kid at school, the kid is going to learn martial arts and keep a stock of knives hidden in the closet so he can come out fighting the next time," Evans said. "There's a bit of that mentality in Asia."
After decades of hyperinflation and a currency crisis in the late 1990s, Brazil, too, had implemented conservative monetary and fiscal policies that shielded it from the worst of the recent financial crisis.
So while U.S. banks lost billions as their investments in mortgages and complex securities went belly-up, banks in developing nations were sitting on a comfortable cushion of cash and more conservative investments.
Growing too fast?
While it might sound like a win for the global economy, rapid growth in emerging markets is not without risks.
For example, export-dependent nations like China are running huge trade surpluses at the expense of trading partners like the U.S., igniting tensions around the world and sparking fears of global trade wars.
And growing too fast can pose other dangers too. For example, China's overheating real estate market is a looming danger, as breakneck growth -- on track for 10.5% in 2010 -- has pushed property prices sky high. A bursting real estate bubble in China could bring on another economic meltdown that could spread to the rest of the world.
Chak Wong, a finance professor at Chinese University of Hong Kong, likens the hurdling Chinese economy to the movie "Speed," the 1994 thriller where a bus is detonated to explode if it slows below 50 miles per hour.
"China more or less is like that ... they would like to stop it, but it's really difficult to stop it without causing major damage," Wong said. "The really difficult part is how to engineer a soft landing."
Kicking the 'third world' stigma
Even if China does become the world's largest economy, its population is roughly 4.5 times bigger than that of the U.S., making it difficult for China to catch up to the American standard of living, said Jay Bryson, global economist with Wells Fargo.
"It's only a matter of time before they catch us. Sooner or later India will probably catch us as well," Bryson said. "But, when that day comes, they will still be very, very dirt poor economies. The average Chinese citizen will be 25% as well-off as the average American citizen."
Still, many say the U.S. should not fear emerging markets, led by China, taking on a larger leadership role in the world. In some respects it may just be a "return to normal," said Piero Ghezzi, managing director and head of emerging markets research at Barclay's Capital.
"Historians like to point out the fact that the past few hundred years may have been more of an exception than the rule," Ghezzi said. Until the 19th Century, China had the world's largest economy. "For most of world history, China and India had a huge percentage of the world economy." To top of page

Sunday, October 17, 2010

www.wto.org-oos avav

Andean Community (CAN)
Bolivia
Colombia
Ecuador
Peru
ASEAN (Association of South East Asian Nations) / AFTA (ASEAN Free Trade Area)
Brunei Darussalam
Indonesia
Malaysia
Philippines
Thailand
Cambodia
Lao People's Dem. Rep.
Myanmar
Singapore
Viet Nam
CACM (Central American Common market)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
CARICOM (Caribbean Community and Common Market)
Antigua and Barbuda
Belize
Guyana
Montserrat
Saint Vincent and the Grenadines
Bahamas
Dominica
Haiti
Saint Kitts and Nevis
Suriname
Barbados
Grenada
Jamaica
Saint Lucia
Trinidad and Tobago
CEMAC (Economic and Monetary Community of Central Africa)
Cameroon
Chad
Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Central African Republic
COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa)
Burundi
Egypt
Libyan Arab Jamahiriya
 Rwanda
Uganda
Comoros
Eritrea
Madagascar
Seychelles
Zambia
Congo, Dem. Rep. of
Ethiopia
Malawi
Sudan
Zimbabwe
Djibouti
Kenya
Mauritius
Swaziland
ECCAS (Economic Community of Central African States)
Angola
Central African Republic
Congo, Dem. Rep. of
Gabon
Sao Tome and Principe
Burundi
Chad
Equatorial Guinea
Rwanda
Cameroon
Congo
ECOWAS (Economic Community of West African States)
Benin
Côte d'Ivoire
Guinea
Mali
Senegal
Burkina Faso
Gambia
Guinea- Bissau
Niger
Sierra Leone
Cape Verde
Ghana
Liberia
Nigeria
Togo
EFTA (European Free Trade Association)
Iceland
Liechtenstein
Norway
Switzerland
European Union (27)
Austria
Estonia
Ireland
Netherlands
Spain
Belgium
Finland
Italy
Poland
Sweden
Bulgaria
France
Latvia
Portugal
United Kingdom
Cyprus
Germany
Lithuania
Romania
Czech Republic
Greece
Luxembourg
Slovak Republic
Denmark
Hungary
Malta
Slovenia
GCC (Gulf Cooperation Council)
Bahrain
Oman
Qatar
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Kuwait
MERCOSUR (Southern Common Market)
Argentina
Brazil
Paraguay
Uruguay
NAFTA (North American Free Trade Agreement)
Canada
Mexico
United States
SAPTA (South Asian Preferential Trade Arrangement)
Bangladesh
India
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
Bhutan
Maldives
SADC (Southern African Development Community)
Angola
Lesotho
Mauritius
South Africa
Zambia
Botswana
Madagascar
Mozambique
Swaziland
Zimbabwe
Congo, Dem. Rep. of
Malawi
Namibia
United Republic of Tanzania
WAEMU (West African Economic and Monetary Union)
Benin
Côte d'Ivoire
Mali
Senegal
Togo
Burkina Faso
Guinea- Bissau
Niger

Uzel bodloo huvaaltsana uu.

A fool's brain digests philosophy into folly, science into superstition, and art into pedantry. Hence University education by George Bernard Shaw (1856-1950)

Friendship Quotes

There was an error in this gadget